Вие сте тука:Home > Проекти > Животна средина

Животна средина

environmentНие обезбедуваме ефикасни и рационални решенија со цел заштита на животната средина и задоволување на потребите на нашите клиенти, вклучувајќи го јавниот и приватниот сектор истовремено.
 

Листа на проекти

 • Основен проект за пречистителна станица за атмосферски и површински отпадни води во ТИТАН – Цементарница УСЈЕ, Скопје. Погледнете PDF . За повеќе информации во врска со овој проект кликнете тука.

 • Студија за влијанијата врз животната средина и социјалните анализи за проектот Изградба на браната Луково поле со Pöyry Infra GmBH како водечки партнер и and ЕЛЕМ како клиент. За повеќе информации во врска со овој проект кликнете тука.

 • Физибилити студија и Елаборат за ОВЖС за пречистителна станица за површински и атмосферски отпадни води во ТИТАН – Цементарница УСЈЕ. Погледнете PDF . За повеќе информации во врска со овој проект кликнете тука.

 • Проект за изградба на Пречистителна станица за отпадни води во Гевгелија со Holinger како водечки партнер, проект финансиран од Швајцарската Државниот секретаријат за економски работи ("SECO"). За повеќе информации во врска со овој проект кликнете тука.

 • Имплементација на пречистелна станица за отпадни води во Куманово, проект финансиран од Швајцарската Државниот секретаријат за економски работи ("SECO"). За повеќе информации во врска со овој проект кликнете тука.

 • Социјална анализа и анализа на животната средина за локалните патишта во Македонија, проект финансиран од ЕБОР. За повеќе информации во врска со овој проект кликнете тука.

 • Партнер во проектот на чело со Eptisa како водечки партнер за изработка на проект за пречистителна станица за отпадни води во Прилеп, Македониа, IPA проект вреден 100.000,00 ЕУР. Повеќе

 • Изработка на апликации за ИСКЗ дозволи, студии за влијанија врз животната средина. Повеќе

 • Водоснабдителен систем за општина Врапчиште. Повеќе

 • Проценка за зајакнување на комуналните услуги во Република -акедонија под водство на ECA – United Kingdom за Светската банка.

 • Станица за пречистување на вода за пиење во Митево мосте - Куманово.Повеќе

 • Водоснабдителен систем Топлец - Дојран. Повеќе

 • Водоснабдување на Свиларе. Повеќе

 • Систем за филтрирање на вода во Лисиче. Повеќе

Галерија на проекти

 • Проект во Прилеп
 • Изработка на апликации за ИСКЗ дозволи
 • Водоснабдителен систем во Врапчипте
 • Проект во Митево Мосте - Куманово
 • Проект Дојран - Топлец
 • Проект во Свиларе
 • Проект во Лисиче
 • Проект Дојран - Топлец