Вие сте тука:Home > Новости

Новости

Изработка на проекти за градежни работи на Граничните полициски станици

BCPБАР Е.Ц.Е. обезбедува услуги за изработка на проекти за градежни работи, вклучувајќи изработка на предмер пресметка и проценка на трошоците за надградба на физичката и информатичкo - комуникациската технологија (ИКТ) за петнаесет гранични полициски станици и еден регионален Центар за гранични работи.

Прочитајте повеќе...

Прифатен центар за странци и Форензичка лабораторија

BCPБАР Е.Ц.Е. обезбедува услуги за подготовка на инженерски услуги и тендерска документација за изведба на градежни работи на Прифатниот центар за странци и судска лабораторија, заедно со водечки партнер во Конзорциумот Социјација Società Italiana di Monitoraggio S.p.A.

Прочитајте повеќе...

Награда "Проф. д-р Илија Черепналковски"

ALПо повод 10-годишнината, Комората на овластени архитекти и инженери на Република Македонија на 19 декември 2017 година ја додели наградата "Проф. Д-р Илија Черепналковски".

Read more...

Пречистителна станица за отпадни води во казнено поправен дом Штип

KPDS001БАР Е.Ц.Е. подготви Основен проект за изградба на ПСОВ во манир на ниска потрошувачка на енергија и обезбедување на потребни параметри на испуштената вода во река Лакавица.

Прочитајте повеќе...

Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и оценка на влијанието

BCPБАР Е.Ц.Е. потпиша Договор за услуги за подготовка на Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и оценка на влијанието со Јавното претпријатие за државни патишта во рамките на Проектот за рехабилитација на национални и регионални патиштa и Проектот за надградба и развој на патишта.

Прочитајте повеќе...

ХМС "Дебарско Поле"

BCPБАР Е.Ц.Е. потпиша Договор за услуги за изработка на Студија изработка на Студија и основен проект за рехабилитација на ХМС „Дебарско Поле“ со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за потребите на корисникот Управата за води..

Прочитајте повеќе...