Вие сте тука:Home > Новости

Новости

Пречистителна станица за отпадни води во казнено поправен дом Штип

KPDS001БАР Е.Ц.Е. подготви Основен проект за изградба на ПСОВ во манир на ниска потрошувачка на енергија и обезбедување на потребни параметри на испуштената вода во река Лакавица.

Прочитајте повеќе...

Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и оценка на влијанието

BCPБАР Е.Ц.Е. потпиша Договор за услуги за подготовка на Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и оценка на влијанието со Јавното претпријатие за државни патишта во рамките на Проектот за рехабилитација на национални и регионални патиштa и Проектот за надградба и развој на патишта.

Прочитајте повеќе...

ХМС "Дебарско Поле"

BCPБАР Е.Ц.Е. потпиша Договор за услуги за изработка на Студија изработка на Студија и основен проект за рехабилитација на ХМС „Дебарско Поле“ со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за потребите на корисникот Управата за води..

Прочитајте повеќе...

Техничка помош за граничниот премин Табановце

BCPБАР E.Ц.E. обезбедува услуги за Техничка помош за подготовка на проектна документација, финансирани преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) во рамките на Компонента I - Помош при транзиција и институционална надградба (ТАИБ) за работите на граничниот премин Табановце и.

Прочитајте повеќе...

Основен проект за инсталации во новата зграда на Народна банка на Република Македонија

BCPБАР Е.Ц.Е. зработи техничка документација на ниво на основен проект за машински и електрични инсталации во новата зграда на Народната банка на Република Македонија која што ќе се гради во центарот на престолнината, Скопје.

Прочитајте повеќе...

Надзор над работите на центрите за социјална работа и агенцијата за вработување

BCPБАР E.Ц.E. ги започна активностите за Надзор над работите за "Модернизација и адаптација на центрите за социјална работа" и "Поддршка на Агенцијата за вработување за спроведување на активни мерки и услуги на пазарот на трудот"во соработка со ARS Progetti S.P.A. како водечки партнер.

Прочитајте повеќе...