Вие сте тука:Home > Новости

Новости

Проект за изградба на ПСОВ во Гевгелија

BPS Проектот за изградба на Пречистителна станица за отпадни води во Гевгелија започна. БАР Е.Ц.Е. е партнер во конзорциумот предводен од Холингер, Швајцарија.

Прочитај повеќе...

 

Свечено отворање во Средно Коњари и Катланово, општина Петровец

BPS На 7 април 2011 година, се одржа свечена церемонија во ОУ “Братство Единство” во Средно Коњари и на 21 април 2011 година, во ОУ “Кочо Рацин” во Катланово со што се одбележа комплетирањето на проектот од Заедно за Европска Македонија програма 2010, финансирано од страна на Кралството на Норвешка, координирано од Секретаријатот за европски прашања при Владата на Република Македонија и имплементирано од БАР Е.Ц.Е.

Прочитај повеќе...

Имплементација на пречистелна станица за отпадни води во Куманово

BPSБАР Е.Ц.Е. потпиша договор за консултантски услуги со ЕБОР како Администратор на грант средства обезбедени од Владата на Швајцарија во рамките на Швајцарскиот MEAP Грант Фонд за помош во имплементацијата за пречистителна станица за отпадни води во Куманово. БАР Е.Ц.Е. ќе ги обезбеди консултантските услуги за успешна имплементација на проектот со приближно траење од 6 месеци, или до крајот на Септмври, 2011.

Прочитај повеќе...

Проект за изработка на студија за изготвување на енергетски ефикасни мерки во јавни згради во општините во Косово

BPSBAR E.C.E. како член на АЛАнет Глобал Конзорциумот го имплементира проектот за изработка на студија за изготвување на енергетски ефикасни мерки во јавни згради во општините во Косово. Главна цел на проектот е да се подобри енергетската ефикасност и употребата на обновливи извори на енергија кои ќе ги намалат штетните ефекти врз животната средина. Прокетот се очекува да трае 5 месеци до Август, 2011.

Прочитај повеќе...

Социјална анализа и анализа на животната средина за локалните патишта во Македонија

BPSБАР Е.Ц.Е. потпиша договор со ЕБОР за проектот за регионални и локални патишта - Социјална анализа и анализа на животната средина за локалните патишта во Македонија. Приближното времетраење на проектот е 3 месеци до јуни, 2011 година. Клучните цели на овој проект се:

Прочитај повеќе...

DoD/ODC - реконструкција на училишта

BPSDoD/ODC во соработка со USAID/PEP реновираше неколку основни учулишта во општините во Македонија. БАР Е.Ц.Е. го имплементираше овој проект во 3 училишта и договорот е потпишан за: